1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego soviatravel.pl.
 2. Definicje:
 3. Serwis – Serwis internetowy www.soviatravel.plprowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;
 4. Administrator – Jacek Sulewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Biuro Turystyczne Sovia Travel Jacek Sulewski” z zakładem głównym pod adresem: ul. Wąska 3, 58 – 116 Nowizna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8821237061, REGON: 891474067, mail: biuro@soviatravel.pl telefon: +48 792 652 257
 5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
 6. Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas nieokreślony,
  w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).- określający zasady korzystania z Serwisu.
 8. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres
  e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem,
 9. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu:
  1. Umożliwienie zawierania umów o udział w imprezie turystycznej,
  2. Prezentowanie aktualnych ofert organizacji imprez turystycznych oraz ich szczegółów,
  3. Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.
 10. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.soviatravel.plw formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 3. Administrator nie odpowiada za podane przez Użytkownika dane w formularza zakupu biletów lotniczych, autobusowych, w formularzach rezerwacji noclegów
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 5. Za pośrednictwem adresu e-mail: marta.sulewska2@gmail.com można zgłaszać wszelkie treści
  i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Do korzystania z Serwisu internetowego www.soviatravel.pl niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne – nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Administrator zastrzega sobie prawo rozszerzenia oferowanych usług o opcjonalne – płatne funkcjonalności/moduły.
 2. Świadcząc usługi Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy Serwisu byli zadowoleni.
 3. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i stosowanie się do niej.
 4. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, lub normy powszechnie obowiązującego prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne
  z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. W przypadku rozsyłania przez Użytkownika tzw. spamu, lub używania przez niego słów powszechnie uznanych za obraźliwe, bądź naruszających dobra osobiste osób i podmiotów trzecich, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.
 6. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Podstawowymi funkcjamiSerwisu są:
 2. Zawieranie umów o udział w imprezie turystycznej za pomocą formularza zamówienia,
 3. Udostępnianie katalogu usług oferowanych przez Administratora,
 4. Udostępnianie danych kontaktowych Administratora,
 5. Przesyłanie informacji handlowej za pomocą usługi newsletter.

5. PROCES REZERWACJI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

 1. Użytkownik po wypełnieniu Formularza rezerwacji, odklikaniu właściwych checkboxów
  i kliknięciu przycisku „Wyślij zapytanie” dokonuje wstępnej rezerwacji udziału w Imprezie turystycznej.
 2. Po zarejestrowaniu przez Administratora wpływu zapytania, Administrator, nie później niż w ciągu 48 godzin, prześle na wskazany przez Użytkownika adres e – mail potwierdzenie wstępnej rezerwacji, Umowę o udział w Imprezie turystycznej, Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz harmonogram imprezy turystycznej.
 3. Następnie Użytkownik będzie zobowiązany do dokonania wpłaty zaliczki, w wysokości:
  1. 30 % ceny imprezy turystycznej – w przypadku rezerwacji udziału w imprezie turystycznej trwającej co najmniej 3 dni,
  2. w wysokości wskazanej w wiadomości e – mail z potwierdzeniem dokonania wstępnej rezerwacji- w przypadku rezerwacji udziału w imprezie turystycznej trwającej krócej niż 3 dni.
 4. Brak zaksięgowania wpłaty zaliczki w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia wstępnej rezerwacji skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty, Administrator prześle na adres e – mail Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, ze wskazaniem terminu i wysokości pozostałej do zapłaty ceny imprezy turystycznej, z uwzględnieniem wcześniej uiszczonej przez Użytkownika zaliczki. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim Administrator przekaże Użytkownikowi również wszelkie inne informacje mogące mieć znaczenie przy realizacji umowy o udział w Imprezie turystycznej, a których nie uwzględniono w ofercie zamieszczonej w Serwisie.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Umów o udział w Imprezie turystycznej Administratora oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest
  o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Wąska 3, 58 – 116 Nowiznalub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: marta.sulewska2@gmail.com.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w następujących przypadkach:
 3. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 6. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,
 8. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 9. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 10. umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 11. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,
 12. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
 14. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 15. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2do niniejszego Regulaminu), w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy lub usunąć w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy swoje dane zgromadzone w Serwisie, za pomocą odpowiedniego przycisku (pola).

8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego www.soviatravel.plnależą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego ecocity.guide, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego soviatravel.ploraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

9. LICENCJA

 1. Użytkownik umieszczając w Serwisie wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), (w szczególności zdjęcia/pliki/grafiki/materiały) oraz wpisy/komentarze/opinie/informacje/logotypy (zw. łącznie „treściami”) – udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług przez Administratora, rozpowszechniania i promocji Serwisu,
  w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacjiw zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści – wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie (w tym w Internecie) utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Użytkownik w przypadku skierowania przez osoby lub podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, po wezwaniu ze strony Administratora zwróci Administratorowi wszelkie koszty jakie ten poniósł w związku z roszczeniami osób trzecich, w tym w szczególności w razie roszczeń osób trzecich których dane osobowe zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika w sposób nieuprawniony; powyższe obejmuje również koszty jakie poniósł Administrator w związku z jakiegokolwiek rodzaju szkodami poniesionymi przez osoby trzecie na skutek w/w zdarzeń. W razie gdy przeciwko Administratorowi, toczy się proces/postępowanie przed organami sądowymi/administracyjnymi, w związku z wystąpieniem jednej z sytuacji o których mowa w niniejszym paragrafie, Użytkownik jest również zobowiązany wstąpić do procesu/postępowania i zwrócić Administratorowi poniesione koszty procesu/postępowania, oraz poniesione koszty pomocy prawnej wraz z kosztami zastępstwa procesowego.
 3. Utwory o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie mogą naruszać praw i wolności oraz wizerunku osób trzecich.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.soviatravel.pl.

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, sprzeczne z Regulaminem, oraz za niedopełnienie przez Użytkowników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych osobowych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się
  o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) oraz inne właściwe.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia10.10.2019 roku.